Etusivulle

Tietosuojaseloste

1. Yleistä
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Filmus Oy (”yhtiö”) käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja se kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojasta huolehtiminen on osa kaikkea yhtiön liiketoimintaa.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin yhtiön roolitukseen osallistuvien henkilötietojen käsittelyyn. Edellytämme, että roolitukseen osallistuvat perehtyvät tähän tietosuojaselosteeseen ennen kun osallistuvat yhtiön toimintaan, tuotantoihin tai muutoin antavat tietoja yhtiölle.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.
2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä: Filmus Oy, 2447225-6, Haapaniemenkatu 7–9 B, 00530 Helsinki
Rekisterinpitäjän edustaja: Ville Lipiäinen
Yhteystiedot: ville.lipiainen@kolumbus.fi
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

•    Roolitusluetteloiden ylläpitämiseen
•    Kohdennettuun roolituksen viestintään

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti yhtiön ja rekisteröidyn tai rekisteröidyn edustaman tahon välinen sopimussuhde sekä yhtiön oikeutetut edut; viestintä ja sisäiset toiminnot sekä niiden hallinnointi. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin ja suostumukseen. Rekisteröidyltä pyydetään suostumusta erityisten henkilötietojen käsittelyyn.
4. Käsiteltävä tietosisältö ja tietolähteet
Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä voidaan käsitellään seuraavia tietoja. Esimerkkejä tietosisällöstä:


Perustiedot
Rekisteröidyn nimi, nimimerkki tai muu yksilöivä tunniste, syntymäaika / ikä, sukupuoli

Yhteystiedot
Rekisteröidyn puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite / synnyinkunta / kotikunta, asema edustetussa yhtiössä

Ulkonäköön liittyvät tiedot
Pituus, paino, hiusten väri ja pituus, silmien väri, vaate ja kengänkoko, kasvokuva, ulkonäköön liittyvät erityispiirteet, kokovartalokuva

Henkilöä kuvaavat tiedot
Ammatti, kiinnostuksen kohteet, harrastukset, kielitaito tms. tiedot

Henkilön itse tuottama sisältö
Luvat ja suostumukset, antamasi kommentit, kuvaamasi sisältö

Viestintätapahtumatiedot sekä sopimustiedot
Rekisteröidyn ja yhtiön väliset yhteydenotot ja viestinnässä kerätyt tiedot, osallistumistiedot

Reaktiotiedot
Yhtiön tai tuotantokumppanin (esimerkiksi tv-kanava) verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa julkaistut kommentit, kuvat, videot ja  reaktiot

Tekniset tunnistamistiedot
Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja yhtiön palveluiden seuranta esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi, selaimen versio, sovellus, verkko-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto.

Analytiikka-ja segmentointitiedot sekä sijaintitiedot
Analytiikkajärjestelmän keräämät tilastointitiedot, demografia, verkkoperusteiset paikkatiedot 

Muut suostumuksellasi annetut tai luovutetut tiedot, kuten ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä esimerkiksi verkkosivujen lomakkeiden kautta. Rekisteröity on voinut antaa yhtiölle tietoja myös esimerkiksi verkkosivujen käytön yhteydessä.
5. Henkilötietojen säilyttäminen
Yhtiö säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika edellä mainittujen sopimussuhteiden päättymisen jälkeen. Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa kyseisen roolin päätyttyä – ellei yhtiötä velvoittavassa lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa tai jos yhtiö tarvitsee tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.  

Roolitukseen osallistuvien tai materiaalilla esiintyvien henkilöiden henkilötietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään 5 vuoden ajan. Yhtiö voi hyödyntää tietoja säilytysajan puitteissa kutsumalla henkilön esiintyjäksi muihin tuotantoihin.
6. Henkilötietojen vastaanottajat
Yhtiö voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia ja alihankkijoita. Henkilötietojen käsittelyyn voi osallistua mm. seuraavia tahoja:

•    Taloushallinnon palveluntarjoajat
•    IT-palveluntarjoajat
•   Media-alan palveluntarjoajat
•    Lakitoimisto

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa:

•    Veroviranomaisille
•    Vakuutusyhtiölle
•    Yhteistyökumppaneille
•    Konserniyhtiöille
•    Yhtiön asiakkaille (mm. TV-kanaville ja levittäjille)
(Henkilötiedot luovutetaan Yleisradiolle määrätyn ohjelman tuotantoon, johon rekisteröity on hakenut ja valittu mukaan.)

Yhtiöltä voi pyytää tarkempia tietoja vastaanottajista

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Yhtiö voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli yhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Lisäksi yhtiö voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi.

Mikäli yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.  
7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus
Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Sopimukset, ja muu alkuperäiskappaleina säilytettävä asiakirja-aineisto pidetään lukituissa säilytystiloissa, joihin pääsy on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja/tai työsopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.
9. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti tai muutoin kirjallisesti yllä mainituilla yhteystiedoilla. Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.
10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.
11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Yhtiö kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, ilmoittamme niistä etukäteen ja pyydämme tarvittaessa suostumuksen.  

Tietosuojaseloste on julkaistu 12.11.2019